Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44, Bygn. 2c
8000 Aarhus C
Tlf: +45 7846 4290 (08.15-14.30)
Fax: 7846 4260
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Hospitalsenheden Vest
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Reproduktionsforskning og arbejdsmiljø

Herunder ses en oversigt over klinikkernes igangværende reproduktionsforskning.

 

 • Kryga. En register-baseret undersøgelse af risikoen for kryptorkisme blandt drenge, hvis mødre har været udsat for pesticider under arbejde i væksthus.

  Formålet er at undersøge om arbejde som væksthusgartner under graviditeten øger risikoen for forekomst af kryptorkisme blandt drengebørn. Undersøgelsen omfatter omkring 1800 kvinder, der i perioden 1982-2007 har arbejdet i væksthuse under graviditeten. Væksthusgartnerne identificeres i eksisterende kohorter og ud fra arbejdsmedicinske journaler fra arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. Udfaldet (kryptorkisme) indhentes fra Landspatientregisteret.

  Projektet er et samarbejde mellem Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitetssygehus, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital og Odense Universitetshospital. Fra Dansk Ramazzini Center deltager Gunnar Toft, Morten Søndergaard Jensen, og Ane Marie Thulstrup. Projektet løber fra 2008 til 2011 og er støttet af Miljøstyrelsen (1.043.000 kr.).

   
 • Hormonlignende xenobiotika og kvinders reproduktion: Effekt af phthalater

  Formålet med studiet er at undersøge, om phthalater påvirker den kvindelige reproduktive funktion. Studiet bygger videre på en eksisterende undersøgelse hos 430 danske graviditetsplanlæggere, hvor urinprøver opbevaret i en biobank undersøges for phthalat metabolitter og sammenholdes med kønshormoner, menstruationscyklus, ventetid til graviditet, og spontane aborter.

  Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitetssygehus, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital og Yrkes- og Miljømedicin, Lunds Universitet og løber fra 2007-2011. Projektet er finansieret af Lundbeck Fonden (340.780 kr.) og Miljøstyrelsen (335.287kr.) 
   
 • Kromosom. Sammenhænge mellem eksponeringer i foster- og voksenlivet og spermie kromosomstruktur

  Projektet har til formål at undersøge om en række eksponeringer, både i foster- og voksenlivet, har betydning for sædkvaliteten, målt ved spermie kromosomstruktur.

  De seneste års forskning har vist at mænd, der blev eksponeret for rygning i fosterlivet, har dårligere sædkvalitet som voksne. Ligeledes tyder det på at en række andre livsstilsfaktorer, både maternelle og sønnernes egne, kan påvirke sædkvaliteten. Sædkvaliteten er i disse studier målt ved de traditionelle sædparametre og over de seneste år er der kommet fokus på et nyt og mere objektivt mål for sædkvalitet, spermie kromosomstruktur, hvor man måler antallet af brud i sædcellernes DNA streng.

  Deltagerne i studiet er sønner af mødre der blev rekrutteret til "Lev Sundt for To-kohorten" under deres graviditet i 1984-1987. Mødrene besvarede spørgeskemaer, der blandt andet omhandlende deres livsstil, og i 2005-2006 blev sønnerne kontaktet med henblik på deltagelse i projektet. 347 unge mænd deltog og afleverede sædprøver samt besvarede spørgeskema omkring deres livsstil.

  Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Dansk Ramazzini Center (Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitetshospital) og Afdeling for Epidemiologi, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Fra Dansk Ramazzini Center deltager Linn Berger Håkonsen, Ane Marie Thulstrup og Cecilia Høst Ramlau-Hansen. Projektet er støttet af midler fra følgende fonde: Sygekassens Helsefond, Det Frie Forskningsråd, Augustinus Fonden, Knud Højgaard Fonden, Fulbright Kommissionen, Simon Fougner Hartmanns Familie Fond; Aase og Ejnar Danielsen Fond; Aarhus Universitets Forskningsfond, Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond og Klinisk Institut, Aarhus Universitet. 
   
 • Alkosperm. Alkoholforbrug hos unge mænd og dets mulige effekt på reproduktiv funktion

  Mulig faldende sædkvalitet hos danske mænd er et omdiskuteret og kontroversielt emne. Formålet med dette studie er at undersøge om alkoholforbrug hos en gruppe unge danske mænd har en negativ effekt på reproduktiv funktion målt ved hhv. sædanalyse og analyse af reproduktionshormoner. Studiet er et tværsnitsstudie udført blandt 345 danske mænd i alderen 18-21 år. Alkoholforbruget estimeres ved 2 variable: Antal af "binge drinking" episoder i den sidste måned før sædprøven samt antal indtagne genstande igennem sidste 5 dage før sædprøven.

  Studiet er udført under Dansk Ramazzini Center på Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitetshospital af Mette Lausten Hansen, Ane Marie Thulstrup og Cecilia Høst Ramlau-Hansen i perioden 2010-2011.
   
 • Graviditetsrelateret sygefravær

  Gravide i Danmark såvel som i det øvrige Skandinavien har et højt arbejdsfravær. Projektet har til formål at undersøge, hvilke personlige og arbejdsmæssige faktorer der er af betydning for arbejdsfravær under graviditet. Derudover undersøges i et opfølgningsstudie om længerevarende fravær i graviditet er associeret med fremtidigt tab af arbejdsmarkedstilknytning. Studiet baseres på data fra "Bedre Sundhed for Mor og Barn" kohorten, som omfatter ca. 100.000 danske gravide kvinder. Opfølgningsstudiet anvender desuden data fra forløbsdatabasen DREAM.

  Projektet er under etablering og udføres på Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitetshospital med deltagelse af Mette Lausten Hansen, Cecilia Høst Ramlau-Hansen og Ane Marie Thulstrup. Projektet forventes at løbe fra 2012-2015.

 

 • Mors overvægt, alkoholindtag samt rygning under graviditeten og sønners pubertetsudvikling

  Projektet, der dækker over tre studier, har til formål at undersøge, om der er en sammenhæng mellem hhv. mødres body mass index (BMI), alkoholindtag samt rygning under graviditeten, og hvornår deres sønner starter pubertetsudviklingen.

  Forskning tyder på, at piger og drenge over de seneste år er gået tidligere i pubertet, og dette menes at kunne have både helbredsmæssige og sociale konsekvenser. Pubertetsudvikling er en kompleks proces der afhænger af både genetiske og biologiske faktorer, og der er sparsom viden omkring årsager til, at denne skulle starte tidligere. Nyere forskning tyder på, at moderens livsstil under graviditeten kan påvirke pubertetsudviklingen, men der er kun få studier på området. Dette projekt vil bidrage med ny viden om faktorer der påvirker drenges pubertetsudvikling. Studiet bygger på data fra "Lev Sundt for To-kohorten", der blev etableret som en sundhedskampagne i 1984-87. Gravide kvinder besvarede i 36. graviditetsuge et spørgeskema omkring deres livsstilsfaktorer. I 2005 besvarede sønnerne, der var mellem 18 og 21 år, et internetbaseret spørgeskema - blandt andet omkring deres pubertet. I alt deltog 2810 unge mænd i undersøgelsen i 2005.

  Projektet strækker sig fra 2011 til 2012 og er et samarbejde mellem Dansk Ramazzini Center (Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitetssygehus) Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital og Institut for Folkesundhed, Afdeling for Epidemiologi, Aarhus Universitet. Fra Dansk Ramazzini Center deltager Marie Louise Hounsgaard, Mette Louise Brath Lund, Linn Berger Håkonsen, Anne Vested, Ane Marie Thulstrup og Cecilia Høst Ramlau-Hansen. Projektet er støttet af midler fra Det Frie Forskningsråd.

 

 • Enrieco/Chicos. Environmental Health Risks in European Birth Cohorts http://www.enrieco.org/

  Enrieco (Environmental Health Risks in European Birth Cohorts) is a project conducted within the European Union's 7th Framework Programme [Theme 6, Environment (Including Climate Change)]. Its overall aim is to advance our knowledge on specific environment and health causal relationships in pregnancy and birth cohorts by providing support to exploitation of the wealth of data generated by past or ongoing studies funded by the EC and national programmes.

  Overall the focus is on exposure response relationships in environment and health in pregnancy and early childhood. The focus is to a large extent on extracting environmental exposure response relationships from existing data with some new work on specific environmental exposure response relationships, and preparatory work on how to obtain them such as standardizing exposure and health outcomes.

  The structuring and consolidation of often fragmented data from various studies undertaken throughout Europe will improve the knowledge base for environment and health linkages. Data regarding environment-health causal relationships will be more readily available in a form useful for policy makers

  Projektet er et samarbejdsprojekt mellem CREAL, Barcelona, Spanien; INSERM, Paris, Frankrig; Institute for Risk Assessment Sciences, Utrecht Universiteit, Holland; Helmholtz Zentrum München, Tyskland; University of Crete, Grækenland; Karolinska Institutet, Stokholm, Sverige; Charité University Medical Centre Berlin, Tyskland og Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus. Fra Dansk Ramazzini Center deltager Gunnar Toft. Projektet løber fra 2009-2011 og er støttet af en bevilling på 6.800.000 kr. fra EU's 7. rammeprogram.

 

 • Clear. Climate change environment and reproductive health www.inuendo.dk/clear
  Projektet har til formål at evaluere, om klimaforandringer fører til ændrede frigivelser af forureningsstoffer til miljøet og om disse stoffer har betydning for menneskers reproduktive helbred. Studiet bygger videre på INUENDO kohorten med ca. 1500 gravide kvinder og deres børn samt tilhørende reproduktive undersøgelser hos 600 mænd. Studiet inddrager et opfølgningsstudie på vækst og udvikling af de ca. 1500 børn; kemiske analyser; genetiske analyser; epidemiologiske evalueringer og risikovurderinger baseret på de indsamlede data.

  Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Dansk Ramazzini Center (Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitetshospital) og Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital;Lund Universitetshospital, Sverige, ENEA, Rom, Italien; Kharkiv National Medical University (KhNMU), Kharkiv, Ukraine; University of Utrect, Holland, Naturinstituttet, Nuuk, Grønland; University of Toronto, Canada og National Institute of Public Health (PZH), Warszawa, Polen. Fra Dansk Ramazzini Center deltager Gunnar Toft, Ane Marie Thulstrup, Birgit Bjerre Høyer og Cecilia Høst Ramlau-Hansen. Projektet løber fra 2009 til 2013 og er finansieret af en bevilling på 17.800.000 kr. fra EUs 7. rammeprogram.
   
 • Minerva. Arbejdsmiljø og reproduktion: Forskernetværk, databaser og analytisk epidemiologiske studier www.minervanet.dk

  Formålet er at samle danske forskere indenfor reproduktion i et arbejdsmiljønetværk, at fokusere på fosterskader og arbejdsmiljø i opbygningen og udnyttelsen af databaser, at rekruttere nye forskere til området via ph.d.- og post doc-forløb samt gennemføre i alt fem delprojekter om aktuelle, arbejdsmiljørelevante problemstillinger:
 1. Ergonomiske risikofaktorer for negativt graviditetsudfald.
 2. Betydningen af stress under graviditeten for graviditetens forløb og barnets udvikling.
 3. Forældres udsættelse for hormonforstyrrende stoffer og risiko for negative graviditetsudfald.
 4. Mors erhverv og risiko for, at barnet udvikler en allergisk sygdom.
 5. Arbejdsrelaterede paternelle risikofaktorer for infertilitet blandt sønner og døtre.

  Projektet er et samarbejde mellem Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitetshospital, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital;Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø; Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet og Institut for Folkesundhedsvidenskab, Aarhus Universitet. Fra Dansk Ramazzini Center deltager Gunnar Toft, Ane Marie Thulstrup og Cecilia Høst Ramlau-Hansen. Projektet løber fra 2008 til 2012 og er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden (6.054.000 kr.).

 

 • Hypokrypt. Hypospadi og kryptorkisme: Ætiologisk betydning af prænatal miljøeksponering

  Med dette studie ønsker vi at undersøge sammenhænge mellem udsættelse for kemiske stoffer i fostertilstanden og reproduktiv funktion hos unge, danske mænd. Dette gøres ved at måle kemiske eksponeringer og kotinin i biologiske prøver fra gravide, og sammenholde analyserne med reproduktiv funktion hos deres drengebørn, målt som forekomsten af kryptorkisme (manglende nedsænkning af testiklerne til pungen) og hypospadi (forkert udmunding af urinrøret).
  Projektet er et samarbejdsprojekt mellem og Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik,Bispebjerg Hospital, Statens Seruminstitut og Lunds Universitetshospital, Sverige. Fra Dansk Ramazzini Center deltager Morten Søndergaard Jensen, Gunnar Toft og Ane Marie Thulstrup. Projektet løber fra 2008 til 2011 og er støttet fra Miljøstyrelsen (951.000 kr.) og ISMF (581.000 kr.).

 

 • Smoke. Maternel rygning under graviditet og reproduktivt helbred hos døtrene

  Projektet har til formål at undersøge sammenhængen mellem udsættelse for rygning under fostertilværelsen og den kvindelige reproduktive funktion i voksenlivet. Studiepopulationen ("1988-89-Århus-kohorten") udgøres af omtrent 1000 gravide kvinder, som blev rekrutteret i slutningen af 1980'erne, og deres børn. Analysen omfatter en 20 års opfølgende vurdering af døtrenes menstruationsmønster, udseende af æggestokke og niveau af en række kønshormoner.

  Forskningsårsprojektet løber fra maj, 2011 til april, 2012 og er støttet af Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitetshospital med 40.000 kr. og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital med 80.000 kr. Fra Dansk Ramazzini Center deltager forskningsårsstuderende Andreas Ernst (ansvarlig for det daglige arbejde), vejledere er Cecilia Høst Ramlau-Hansen, Susanne Lund Kristensen og Gunnar Vase Toft.

 

 • Life. Sammenhængen mellem eksponering for hormonforstyrrende stoffer i fostertilstanden og den reproduktive funktion senere i livet

  Observationer fra dyreforsøg og mennesker indikerer, at udsættelse for hormonforstyrrende stoffer under fosterudviklingen kan skade det voksne individs forplantningsevne og blandt andet resultere i forstyrret hormonbalance og nedsat sædkvalitet. I dette projekt er der indrulleret 176 sønner og 267 døtre, hvis mødre under graviditeten i 1988-1989 afleverede en blodprøve. Denne blodprøve analyseres nu for indholdet af hormonforstyrrende stoffer og resultatet sammenholdes med de 19-20-årige sønners og døtres reproduktive funktion målt som sædkvalitet, testikelstørrelse og kønshormonprofil hos sønnerne og menstruationsmønstre, ultralydsmæssige forhold i æggestokkene, og kønshormonprofil hos døtrene.

  Projektet er et samarbejde mellem Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitetshospital, Institut for Folkesundhed, Afdeling for Epidemiologi, Aarhus Universitet, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital, Anatomisk Institut, Aarhus Universitet, Center for Føtal Programmering, Statens Seruminstitut. Fra Dansk Ramazzini Center deltager Gunnar Toft, Susanne Lund Kristensen og Anne Vested. Projektet løber fra 2006 til 2012 og er støttet med bevillinger fra Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom (1.082.550 kr.), Indenrigs- og Sundhedsministeriets Miljømedicinske Forskningsfond (478.000 kr.), Novo Nordisk Fonden (400.000 kr.), Den Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond (80.000 kr.), Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom (1.598.802 kr.), Det Strategiske Forskningsråd (763.513 kr.), Aarhus Universitets Forskningsfond (50.000 kr.), Frimodt-Heineke Fonden (35.000 kr.), Organons Gynækologiske Forskningslegat (20.000 kr.), Marie Dorthea og Holger From, Haderslevs Fond (20.000 kr.), Beckett-fonden (25.000 kr.) og Fru Lily Benthine Lunds Fond af 1.6.1978 (35.000 kr.). 

Professor, overlæge Johan Hviid Andersen
Forskningsansvarlig
Herning
 

Email

Tlf: 7843 3500

 
 

Professor, overlæge Henrik Kolstad
Forskningsansvarlig
Aarhus


Email

Tlf. 7846 4290

 

 

 

 

This page load time was 0.039 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk